Rules and regulations

This information is only available in Mongolian.

# Нэр Батлагдсан огноо, тушаал Татах
1 МУИС-ийн Удирдах зөвлөлийн дүрэм 2017 Татах
2 МУИС-ийн дүрэм 2017.06.14, УЗ-ийн тогтоол №08 Татах
3 МУИС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн дүрэм /Үйл ажиллагааны журам/ 2015.02.14, ЭЗ-ийн тогтоол №01 Татах
4 МУИС-ийн Хөдөлмөрийн дотоод журам 2016.12.28, Захирлын тушаал №А/354 Татах
5 МУИС-ийн багш, ажилтан, суралцагчийн ёс зүйн дүрэм 2010.02.25, Захирлын тушаал №119 Татах
6 МУИС-д профессор багш ажиллуулах журам 2014.12.22 Захирлын тушаал №А/414 Татах
7 МУИС-д зөвлөх, гэрээт ба зочин профессор, цагийн багш ажиллуулах журам 2015.08.28 Захирлын тушаал №А/234 Татах
8 МУИС-ийн багшийн ажлын нэгдсэн үнэлгээний журам 2012.12.07 Захирлын тушаал №652 Татах
9 МУИС-ийн хүндэт цол олгох журам 2015.08.28 Захирлын тушаал №А/234 Татах
10 МУИС-ийн шагнал урамшууллын нийтлэг журам 2017.05.18 Захирлын тушаал №А/127 Татах
11 МУИС-ийн үйлчилгээний нэгдсэн стандарт 2016.05.20 Захирлын тушаал №А/133 Татах
12 МУИС-ийн албан хэрэг хөтлөлтийн журам 2011.05.05 Захирлын тушаал №242 Татах
13 МУИС-ийн албан хэрэг хөтлөлтийн журамд өөрчлөлт оруулах тухай 2015.12.11 Захирлын тушаал №А/362 /нэмэлт өөрчлөлт/ Татах
14 МУИС-ийн захиргааны зөвлөлийн ажиллах журам 2015.12.15 Захирлын тушаал №А/365 Татах
15 МУИС-ийн гадаад томилолтын зардлыг төлөвлөх, санхүүжүүлэх, тайлагнах журам 2011.12.05 Захирлын тушаал №653 Татах
16 Хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулах тухай журам 2011.09.27 Захирлын тушаал №490 Татах
17 МУИС-д ЭША ажиллуулах журам 2011.09.27 Захирлын тушаал №490 Татах
18 МУИС-ийн Оюуны өмчийн талаар баримтлах бодлого 2012.08.31 Захирлын тушаал №421 Татах
19 МУИС-ийн технологи дамжуулах журам 2012.08.31 Захирлын тушаал №421 Татах
20 МУИС-ийн захиргааны ажилтны ажлын цаг бүртгэлийг зохицуулах журам 2012.03.04. Захирлын тушаал №130 Татах
21 Судалгааны санхүүжилтээс МУИС-д шууд бус зардлын хуримтлал бүрдүүлэхэд баримтлах журам 2016.06.13 Захирлын тушаал №А/162 Татах
22 МУИС-ийн Судалгааны хүрээлэн, төвийн үйл ажиллагааны журам 2017.08.17 Захирлын тушаал №А/188 Татах
23 МУИС-ийн барааны тэмдгийг ашиглах түр журам 2014.03.31 Захирлын тушаал №А/71 Татах
24 МУИС-ийн Судалгааны санхүүжилтийн журам 2016.03.02 Захирлын тушаал №А/52 Татах
25 МУИС-ийн магистрант, докторантын эрдэм шинжилгээ, дадлагын ажлын багц цаг тооцоход баримтлах түр журам 2016.05.04 Захирлын тушаал №А/112 Татах
26 МУИС-ийн Сургалтын журам 2015.06.30 Захирлын тушаал №А/203 Татах
27 МУИС-ийн Хөтөлбөрийн хорооны журам 2016.12.23 Захирлын тушаал №А/347 Татах 
28 МУИС-ийн бакалаврын түвшний оюутны мэргэжлийн хөтөлбөр сонгох журам 2016.12.21 Захирлын тушаал №А/341 Татах
29 Хавсарга хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлэх журам 2016.03.07 Захирлын тушаал №А/53 Татах
30 МУИС-ийн бакалаврын орой, эчнээ хөтөлбөрт оюутан элсүүлэх журам 2015.11.23 Захирлын тушаал №А/334 Татах
31 МУИС-ийн Магистр, докторын хөтөлбөрт суралцагч элсүүлэх журам 2017.12.28 Захирлын тушаал №А/410 Татах
32 МУИС-ийн Оюутны дадлагын ерөнхий журам 2011.12.28 Захирлын тушаал №700 Татах
33 Сурган хүмүүжүүлэх дадлагын ерөнхий журам 2011.12.28 Захирлын тушаал №700 Татах
34 Байгалийн ухааны лабораторин хичээл явуулах үйл ажиллагааны ерөнхий журам 2011.12.28 Захирлын тушаал №700 Татах
35 МУИС-д гадаадын иргэнийг суралцуулах журам 2014.06.23 Захирлын тушаал №А/214 Татах
36 МУИС-ийн оюутан суралцагчид тодорхойлолт олгох зориулалттай ТҮЦ машиныг ашиглах журам 2014.12.30 Захирлын тушаал №А/422 Татах
37 МУИС-д суралцагч шилжүүлэн суралцуулах журам 2017.12.28 Захирлын тушаал №А/409 Татах
38 МУИС-ийн магистрант, докторантыг туслахаар ажиллуулах журам 2016.09.09 Захирлын тушаал №А/235 Татах
39 МУИС-ийн Оюутны байрны журам 2016.06.24 Захирлын тушаал №А/187 Татах
40 МУИС-ийн Номын сангийн журам 2017.04.10 Захирлын тушаал №А/83 Татах
41 МУИС-д Суралцагчдад тэтгэлэг олгох нийтлэг журам 2015.05.06 Захирлын тушаал №А/126 Татах
42 Гадаадын иргэнд МУИС-ийн нэрэмжит монгол хэлний сургалтын тэтгэлэг олгох журам 2011.07.09 Захирлын тушаал №383 Татах
43 МУИС-ийн бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт 2018 онд оюутан элсүүлэх журам 2018.04.09 Захирлын тушаал №А/105 Татах