Research team

This information is only available in Mongolian.

Bleaching and dyeing of cashmere and wool fibers, Thermodynamics and kinetics for electrode processes, Surface modification of leather materials, Molecular dynamics simulation and parallel computation, Adsorption and biosorption of heavy metals from aqueous media, Development of new sorbents based on natural raw materials

Education of cchemistry

Химийн хэмжил зүй, Хөрсний хими Гадаргын, гүний, нуурын болон хаягдал усны гидрохимийн судалгаа, Хүрээлэн буй орчны бохирдол (органик ба органик бус)-ын үнэлгээ, Хүрээлэн буй орчны бохирдолыг бууруулах судалгаа, Биологийн объёоктын элементийн анализ, Ажлын байрны агаарын судалгаа

Функциональ хүнсний хими-биотехнологи, Эмийн ба ашигт ургамлын фитохими

Хий, шингэн ба хатуу шатах ашигт малтмалын бүтэц, шинж чанарын судалгаа; ашиглалт ба боловсруулалтын цэвэр технологи

Фитохими, ургамлын болон мөөгний биологийн идэвхит
нэгдлийн судалгаа, мөөг тарималжуулах

Органик синтез, Нүүрсний хими