В.Мэргэжлийн хичээл
В1.Заавал судлах хичээл
CHEM Химийн дидактик
CHEM202
INT300 Багшлах дадлага
Гүнзгийрэн судлах хичээл
В1.1 Гүнзгийрэн судлах чиглэл: Органик биш хими
CHEM401
CHEM402
CHEM403
В2. Сонгон судлах чиглэл:
CHEM 310 Химийн түүх
CHEM 425
CHEM426