А.Ерөнхий суурь хичээл
А1.Байгалийн ухааны чиглэл
CHEM 100 Хими ба амьдрал
CHEM 101 Байгалийг танин мэдэх химийн үндэс
В.Мэргэжлийн хичээл
В1.Заавал судлах хичээл
CHEM204 Органик химийн үндэс
CHEM301 Органик нэгдлийн хими
INT300 Үйлдвэрлэлийн дадлага
Гүнзгийрэн судлах хичээл
В1.2 Гүнзгийрэн судлах чиглэл: Органик хими
CHEM404 Органик нэгдлийн бүтцийн спектроскоп
CHEM405 Органик синтез
CHEM406 Полимер хими
В1.5 Гүнзгийрэн судлах чиглэл: Хүнсний хими
CHEM413 Хүнсний хими ба анализ
CHEM414 Хүнсний технологи
CHEM415 Шим тэжээл ба хор судлал
В1.6 Гүнзгийрэн судлах чиглэл: Байгалийн нэгдлийн хими
CHEM416 Байгалийн нэгдлийн хими
CHEM417 Эмийн хими ба анализ
CHEM418 Биоорганик хими
В1.7 Гүнзгийрэн судлах чиглэл: Нефтийн хими
CHEM419 Нефтийн хими ба анализ
CHEM420 Нефть боловсруулах технологи
CHEM421 Нефть химийн синтез
В1.8 Гүнзгийрэн судлах чиглэл: Нүүрсний хими
CHEM422 Нүүрсний хими
CHEM423 Нүүрс боловсруулах технологи
CHEM424 Нүүрсний шинжилгээний арга
В2. Сонгон судлах чиглэл:
CHEM 429 Катализ
CHEM 430 Хүнсний микробиологи, биотехнологи
CHEM 431 Гетероцагирагт нэгдлийн хими
CHEM 432 Фитохими ба ашигт ургамал
CHEM 433 Цэвэр нүүрсний технологи
CHEM 434 Шатахуун, тосолгооны материалын хими анализ
THES400 Бакалаврын судалгааны ажил