В.Мэргэжлийн хичээл
В1.Заавал судлах хичээл
CHEM302 Аналитик хими
CHEM312 Багажит анализын арга
Гүнзгийрэн судлах хичээл
В1.3 Гүнзгийрэн судлах чиглэл: Аналитик хими
CHEM407 Химийн хэмжил зүйн үндэс
CHEM408 Анализын хүрээлэн буй орчны хими
CHEM409 Анализын баяжуулах болон салгах аргууд
В2. Сонгон судлах чиглэл:
CHEM 427 Хүрээлэн буй орчны хими
THES400 Бакалаврын судалгааны ажил
Аналитик химийн үндэс