А.Ерөнхий суурь хичээл
А1.Байгалийн ухааны чиглэл
CHEM 100 Хими ба амьдрал
CHEM 101 Байгалийг танин мэдэх химийн үндэс
Б.Мэргэжлийн суурь хичээл
Б2.Сонгон судлах хичээл
CHEM205 Ерөнхий хими
В.Мэргэжлийн хичээл
В1.Заавал судлах хичээл
CHEM201 Химийн бодисын бүтэц, шинж чанар
CHEM202 Химийн урвалын зүй тогтол
Гүнзгийрэн судлах хичээл
В1.1 Гүнзгийрэн судлах чиглэл: Органик биш хими
CHEM401 Координацийн хими
CHEM402 Элемент органик нэгдлийн хими
CHEM403 Органик биш бодисын синтез
CHEM 425 Нанохими, супрамолекулын химийн үндэс
CHEM426 Геохимийн үндэс
THES400 Бакалаврын судалгааны ажил