В.Мэргэжлийн хичээл
В1.Заавал судлах хичээл
CHEM303 Квант химийн үндэс
CHEM304 Тооцоололын хими
CHEM307 Химийн кинетик ба термодинамик
INT300 Үйлдвэрлэлийн дадлага
Гүнзгийрэн судлах хичээл
В1.4 Гүнзгийрэн судлах чиглэл: Физик хими
CHEM410 Электрохими
CHEM411 Гадаргуугийн үзэгдэл ба коллоид хими
CHEM412 Молекул бүтэц ба спектроскоп
В2. Сонгон судлах чиглэл:
THES400 Бакалаврын судалгааны ажил