Хими хөтөлбөрөөр төгсөгчийн компетенц ба суралцахуйн үр дүн