Химийн бага олимпиад 2018-ын тест

Химийн бага олимпиадын 9-р ангийн тест

TEST-09-angi

Химийн бага олимпиадын 10-р ангийн тест

TEST-10-angi

Химийн бага олимпиадын 11-р ангийн тест

TEST-11-angi

Химийн бага олимпиадын 12-р ангийн тест

TEST-12-angi