Хичээлийн хөтөлбөр

CHEM 434 ШАТАХУУН ТОСОЛГООНЫ МАТЕРИАЛЫН ХИМИ

Багц цаг: 3 кредит Өмнөх холбоо: Агуулга: Шинжлэх ухаан техник, технологийн эрчимтай хөгжил нь түлш эрчим хүчний хэрэглээг нэмэгдүүлж, шатахуун түлш, тосолгооны материалын нэр төрөл,...
Дэлгэрэнгүй

THES 400 Бакалаврын судалгааны ажил

Багц цаг: 3 кредит Өмнөх холбоо: Агуулга: Химийн тэнхим 1. Бакалаврын судалгааны ажлын эх бэлтгэх, хүлээлгэн өгөхөд баримтлах шаардлага, загвар_2016.03.15 2. Бакалаврын дипломын ажлын агуулга,...
Дэлгэрэнгүй

CHEM427 ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧНЫ ХИМИ

Багц цаг: 3 кредит Өмнөх холбоо: Агуулга: Хүрээлэн буй орчны тухай ойлголт, Хүрээлэн буй орчны химийн судлах зүйл, Хүрээлэн буй орчны хими ба бусад шинжлэх ухааны хоорондын холбоо, Химийн...
Дэлгэрэнгүй

CHEM426 ГЕОХИМИЙН ҮНДЭС

Багц цаг: 3 кредит Өмнөх холбоо: Агуулга: Дэлхий болон гариг эрхисийн шинжлэх ухааны салбарын хамгийн өргөн хүрээ бүхий сэдвийг агуулж байдаг геохимийн шинжлэх ухааны үндсэн ойлголтуудыг...
Дэлгэрэнгүй

MATH202 МАТЕМАТИК III

R^n огторгуй, нийлэлт, задгай, битүү, компакт олонлогууд, олон хувьсагчийн функцийн хязгаар, тасралтгүй чанар, тасралтгүй функцийн чанарууд, функцийн дифференциал, тухайн уламжлалууд,...
Дэлгэрэнгүй

MATH201 МАТЕМАТИК II

Энэ хичээлээр вектор огторгуй ба түүн дээрх шугаман оператор гэсэн ойлголтуудын хоорондох шүтэлцээг тайлбарлана. Нормчлогдсон вектор огторгуй, тодорхой төрлийн шугаман хувиргалт,...
Дэлгэрэнгүй