Хичээлийн хөтөлбөр

BIOL103 ЕРӨНХИЙ БИОЛОГИ

Биологийн шинжлэх ухаан амьд биесийн бүтэц,үйл ажиллагаа, үржил, хөгжил, хүрээлэн буй орчинтойгоо тэдгээрийн харилцах харилцаа зэргийг судална. Тухайлбал, Эсийн органойдуудын бүтэц,...
Дэлгэрэнгүй

CHEM312 БАГАЖИТ АНАЛИЗЫН АРГУУД

Багц цаг: 4 кредит Өмнөх холбоо: Агуулга: Энэ хичээлээр багажит анализын аргуудын ангилал, хөгжлийн түүх, онолын үндэс, хэмжил зүйн асуудлууд (мэдрэх болон сонгомол чанар, нээгдэх хязгаар,...
Дэлгэрэнгүй

CHEM303 ФИЗИК ХИМИ-I

Багц цаг: 4 кредит Өмнөх холбоо: Агуулга: Квант онолын түүхэн хөгжил, жижиг хэсгийн потенциал, кинетик болон нийт энерги, жижиг хэсгийн хоорондох хүч, нэг ба олон электронт атомын квант...
Дэлгэрэнгүй

CHEM304 ТООЦООЛЛЫН ХИМИ

Багц цаг: 3 кредит Өмнөх холбоо: Агуулга: Химийн туршилтын үр дүн дээр интерполяц хийх, бодит хийн төлвийн шугаман бус тэгшитгэлүүдийн язгуурыг олох, химийн урвалын тэгшитгэлийн шугаман...
Дэлгэрэнгүй

CHEM305 ОРГАНИК БИШ ХИМИ (ЭЛЕМЕНТИЙН ХИМИ)

Багц цаг: 4 кредит Өмнөх холбоо: Агуулга: Атом, молекул, талстын бүтэц, хүчил-суурийн харилцан үйлчлэл, үндсэн бүлгийн элемент болон шилжилтийн металл, мөн координацийн нэгдлийн хими...
Дэлгэрэнгүй

BIOC300 БИОХИМИ

Багц цаг: 4 кредит Өмнөх холбоо: Агуулга: Биохимийн шинжлэх ухааны түүхэн хөгжил, хөгжлийн хэтийн төлөв, Амьд организмын химийн найрлага, уургийн ангилал бүтэц шинж чанар организмд...
Дэлгэрэнгүй

CHEM307 ФИЗИК ХИМИ-II

Багц цаг: 4 кредит Өмнөх холбоо: Агуулга: Энэхүү хичээлийг 2 үндсэн хэсэгтэй судална. 1) Системийн тэнцвэрийн шинж чанар буюу хийн шинж чанар, дотоод энерги, энтальпи, энтропи, термодинамикийн...
Дэлгэрэнгүй

CHEM 401 КООРДИНАЦИЙН ХИМИ

Багц цаг: 3 кредит Өмнөх холбоо: Агуулга: Органик биш бодисын мөн тэдгээрийн үндсэн урвалын ангилал, бодисын симметр чанар, үндсэн бүлгийн элемент, шилжилтийн металл, координацийн нэгдлийн...
Дэлгэрэнгүй