6 12, 2017

CHEM201 ЕРӨНХИЙ ХИМИ (ХИМИЙН БОДИСЫН БҮТЭЦ, ШИНЖ ЧАНАР)

2018-06-27T09:00:56+00:00

Багц цаг: 3 кредит Өмнөх холбоо: Агуулга: Энэхүү хичээлээр химийн бодисын шинж чанарыг танин мэдэхэд зайлшгүй шаардлагатай химийн үндсэн ойлголт, ухагдахуун, [...]

CHEM201 ЕРӨНХИЙ ХИМИ (ХИМИЙН БОДИСЫН БҮТЭЦ, ШИНЖ ЧАНАР)2018-06-27T09:00:56+00:00
6 12, 2017

CHEM202 ЕРӨНХИЙ ХИМИ (ХИМИЙН УРВАЛЫН ЗҮЙ ТОГТОЛ)

2018-06-21T02:09:05+00:00

Багц цаг: 3 кредит Өмнөх холбоо: Агуулга: Химийн хувирал (урвал)-ын өөрчлөлтийн мөн чанарыг тайлбарласан химийн кинетик, термодинамик, хүчил суурийн тэнцвэр, цахилгаан [...]

CHEM202 ЕРӨНХИЙ ХИМИ (ХИМИЙН УРВАЛЫН ЗҮЙ ТОГТОЛ)2018-06-21T02:09:05+00:00
6 12, 2017

CHEM204 ОРГАНИК ХИМИ I

2018-06-19T03:59:12+00:00

Багц цаг: 4 кредит Өмнөх холбоо: Агуулга: Энэ хичээлээр органик молекулыг дүрслэх хэлбэрүүд (Кекуль, Льюис, дэлгэрэнгүй ба хураангуй томъёо, зураасан буюу [...]

CHEM204 ОРГАНИК ХИМИ I2018-06-19T03:59:12+00:00
6 12, 2017

CHEM205 ЕРӨНХИЙ ХИМИ

2018-06-21T04:34:07+00:00

Багц цаг: 3 кредит Өмнөх холбоо: Агуулга: Энэхүү хичээлээр химийн бодисын шинж чанарыг танин мэдэхэд зайлшгүй шаардлагатай химийн үндсэн ойлголт, ухагдахуун, [...]

CHEM205 ЕРӨНХИЙ ХИМИ2018-06-21T04:34:07+00:00
6 12, 2017

CHEM301 ОРГАНИК ХИМИ-II

2018-06-19T04:00:16+00:00

Багц цаг: 4 кредит Өмнөх холбоо: Агуулга: Энэ хичээлээр органик нэгдлийн анги бүлэг бүрийнолон улсын нэршил, физик шинж чанар болон химийн [...]

CHEM301 ОРГАНИК ХИМИ-II2018-06-19T04:00:16+00:00
6 12, 2017

CHEM302 АНАЛИТИК ХИМИ

2018-06-19T03:57:27+00:00

Багц цаг: 4 кредит Өмнөх холбоо: Агуулга: Энэ хичээл нь химийн анализын хэлбэр, аргууд, анализын аргачлалд тавигдах шаардлага, тооны анализын үе [...]

CHEM302 АНАЛИТИК ХИМИ2018-06-19T03:57:27+00:00
6 12, 2017

MATH222 ХИМИЙН АГУУЛГАТАЙ МАТЕМАТИК

2018-06-21T03:39:36+00:00

Багц цаг: 3 кредит Өмнөх холбоо: Агуулга: Хичээлийн эхэнд математик хандлагын онцлогийг мэдрүүлэх зорилгоор практик асуудлыг математикаар томъёолох, шийдэх, ерөнхийлөх, зүй [...]

MATH222 ХИМИЙН АГУУЛГАТАЙ МАТЕМАТИК2018-06-21T03:39:36+00:00
6 12, 2017

GEOG200 БАЙГАЛЬ ОРОН ЗАЙН АШИГЛАЛТЫН ҮНДЭС

2017-12-06T04:04:20+00:00

Энэхүү хичээл нь байгаль орчны ашиглалт, хамгаалалт болон орон зайн төлөвлөлтийн тухай нэгдсэн ойлголт өгнө. Үүнд: байгаль орчны өөрчлөлт,орон зайн [...]

GEOG200 БАЙГАЛЬ ОРОН ЗАЙН АШИГЛАЛТЫН ҮНДЭС2017-12-06T04:04:20+00:00