Хичээлийн хөтөлбөр

CHEM201 ЕРӨНХИЙ ХИМИ (ХИМИЙН БОДИСЫН БҮТЭЦ, ШИНЖ ЧАНАР)

Багц цаг: 3 кредит Өмнөх холбоо: Агуулга: Энэхүү хичээлээр химийн бодисын шинж чанарыг танин мэдэхэд зайлшгүй шаардлагатай химийн үндсэн ойлголт, ухагдахуун, атомын бүтэц, химийн холбоо,...
Дэлгэрэнгүй

CHEM202 ЕРӨНХИЙ ХИМИ (ХИМИЙН УРВАЛЫН ЗҮЙ ТОГТОЛ)

Багц цаг: 3 кредит Өмнөх холбоо: Агуулга: Химийн хувирал (урвал)-ын өөрчлөлтийн мөн чанарыг тайлбарласан химийн кинетик, термодинамик, хүчил суурийн тэнцвэр, цахилгаан химийн үндсэн...
Дэлгэрэнгүй

CHEM204 ОРГАНИК ХИМИ I

Багц цаг: 4 кредит Өмнөх холбоо: Агуулга: Энэ хичээлээр органик молекулыг дүрслэх хэлбэрүүд (Кекуль, Льюис, дэлгэрэнгүй ба хураангуй томъёо, зураасан буюу орон зайн 3-хэмжээст дүрслэл),...
Дэлгэрэнгүй

CHEM205 ЕРӨНХИЙ ХИМИ

Багц цаг: 3 кредит Өмнөх холбоо: Агуулга: Энэхүү хичээлээр химийн бодисын шинж чанарыг танин мэдэхэд зайлшгүй шаардлагатай химийн үндсэн ойлголт, ухагдахуун, атомын бүтэц, химийн холбоо,...
Дэлгэрэнгүй

CHEM301 ОРГАНИК ХИМИ-II

Багц цаг: 4 кредит Өмнөх холбоо: Агуулга: Энэ хичээлээр органик нэгдлийн анги бүлэг бүрийнолон улсын нэршил, физик шинж чанар болон химийн шинж чанарыг дэлгэрэнгүйавч үзнэ. Ялангуяа...
Дэлгэрэнгүй

CHEM302 АНАЛИТИК ХИМИ

Багц цаг: 4 кредит Өмнөх холбоо: Агуулга: Энэ хичээл нь химийн анализын хэлбэр, аргууд, анализын аргачлалд тавигдах шаардлага, тооны анализын үе шатууд, химийн хэмжил зүйн үндэс, анализад...
Дэлгэрэнгүй

MATH222 ХИМИЙН АГУУЛГАТАЙ МАТЕМАТИК

Багц цаг: 3 кредит Өмнөх холбоо: Агуулга: Хичээлийн эхэнд математик хандлагын онцлогийг мэдрүүлэх зорилгоор практик асуудлыг математикаар томъёолох, шийдэх, ерөнхийлөх, зүй тогтол...
Дэлгэрэнгүй

GEOG200 БАЙГАЛЬ ОРОН ЗАЙН АШИГЛАЛТЫН ҮНДЭС

Энэхүү хичээл нь байгаль орчны ашиглалт, хамгаалалт болон орон зайн төлөвлөлтийн тухай нэгдсэн ойлголт өгнө. Үүнд: байгаль орчны өөрчлөлт,орон зайн төлөвлөлт; тогтвортой баыгаль орчны...
Дэлгэрэнгүй