Мэдээ

МУИС-ийн олон улсын магадлан итгэмжлэлийн ажлын хүрээнд Химийн тэнхмийн багш, ажилтны “Хөтөлбөрийн матрикс боловсруулах” семинар

2017 оны 05 дугаар сар 31-ний өдөр МУИС Төв байр 120 тоот 08:00-18:00 цаг   БСШУ-ы сайдын 2015-04-28 өдрийн   А/147  тоот тушаал болон МУИС-ийн захиралын 2015-05-20 өдрийн А/144 тушаалыг үндэслэн ШУС-ийн захиралын...
Дэлгэрэнгүй

“ҮНЭЛГЭЭ БОЛОН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДААЛГАВРЫН ТӨРӨЛ ХЭЛБЭР” СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

2017 оны 03-р сарын 22 ба 29 МУИС-ийн хичээлийн I-120 14:20 – 17:30 БСШУ-ы сайдын 2015-04-28 өдрийн   А/147  тоот тушаал болон МУИС-ийн захиралын 2015-05-20 өдрийн А/144 тушаалыг үндэслэн ШУС-ийн захиралын 2015-09-11-ний...
Дэлгэрэнгүй

330б тоот лаборатор

Сургалт явуулдаг хичээлүүд: 1.      Физик хими I CHEM303 2.      Тооцооллын хими CHEM304 3.      Химийн хичээлийн хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх арга зүй CHED318 4.      Молекулын бүтэц ба спектроскопи...
Дэлгэрэнгүй

324 тоот лаборатор

Сургалт явуулдаг хичээлүүд: 1.      Хүнсний хими ба анализ CHEM413 2.      Хүнсний технологи CHEM414 3.      Байгалийн нэгдлийн хими CHEM416 4.      Эмийн хими ба анализ CHEM417 5.      Биоорганик...
Дэлгэрэнгүй

323 тоот лаборатор

Сургалт явуулдаг хичээлүүд: 1.      Полимер хими CHEM406 2.      Нефтийн хими ба анализ CHEM419 3.      Нүүрсний  хими CHEM422 4.      Нүүрсний химийн шинжилгээний арга CHEM424 5.      ШТМ-ын...
Дэлгэрэнгүй

319 тоот лаборатор

Сургалт явуулдаг хичээлүүд: 1.      Органик хими I CHEM204 2.      Органик хими CHEM207 3.      Органик хими II CHEM301 4.      Органик синтез CHEM405
Дэлгэрэнгүй

232 тоот лаборатор

Сургалт явуулдаг хичээлүүд: 1.      Багажит анализын арга CHEM312 2.      Анализийн хүрээлэн буй орчны хими CHEM408
Дэлгэрэнгүй

230 тоот лаборатор

Сургалт явуулдаг хичээлүүд: 1.      Аналитик химийн үндэс CHEM220 2.      Аналитик хими CHEM302
Дэлгэрэнгүй