Биологийн тэнхим нь дараах хөтөлбөрүүдээр элсэлт авдаг.

Бакалаврын хөтөлбөрүүд:

Хөтөлбөрийн нэр Хөтөлбөрийн индекс Сургалтын хэлбэр Суралцах хугацаа
1 Биологи (амьтан судлал, ургамал судлал, микробиологи, биофизик, генетик) D051101 өдөр 4 жил
2 Биохими D051201 өдөр 4 жил
3 Экологи D052101 өдөр 4 жил
4 Биологийн нөөц судлал D052201 өдөр 4 жил
5 Биотехнологи D078802 өдөр 4 жил
6 Багш, байгалийн ухаан (биологи) боловсрол D011402 өдөр 4 жил

 

Магистрын хөтөлбөрүүд:

Хөтөлбөрийн нэр Хөтөлбөрийн индекс Элсэлтийн өмнөх боловсролын түвшин Суралцах хэлбэр Суралцах хугацаа
1 Биологи (амьтан судлал, ургамал судлал, микробиологи, генетик) E05110101 бакалавр Өдөр

Эчнээ

1,5-2 жил
2 Биохими E0512010 бакалавр Өдөр

Эчнээ

1,5-2 жил
3 Экологи E05210101 бакалавр Өдөр

Эчнээ

1,5-2 жил
4 Байгалийн нөөцийн менежмент 052202 бакалавр Өдөр

Эчнээ

1,5-2,5 жил
5 Биотехнологи E078812 бакалавр Өдөр

Эчнээ

1,5-2 жил
6 Биологийн  боловсрол E01140202 бакалавр Өдөр

Эчнээ

1,5-2,5 жил
7 Биофизик E05110102 бакалавр Өдөр

Эчнээ

2 жил

 

Докторын хөтөлбөрүүд:

Хөтөлбөрийн нэр Хөтөлбөрийн индекс Элсэлтийн өмнөх боловсролын түвшин Суралцах хэлбэр Суралцах хугацаа
1 Биологи (амьтан судлал, ургамал судлал, микробиологи, генетик) F05110101 Магистр Өдөр

Эчнээ

3-4 жил
2 Биохими F05120101 Магистр Өдөр

Эчнээ

3-4 жил
3 Экологи F05210101 Магистр Өдөр

Эчнээ

3-4 жил
4 Биофизик E05110102 Магистр Өдөр

Эчнээ

3-4 жил