Биологийн тэнхимийн өвлийн улирлын бакалавр, магистрын ажлын урьдчилсан хамгаалалт доорхи хуваарийн дагуу явагдана. Үүнд:

  1. Бакалавр: 2018/11/28-ны 14.00 цагаас (425 тоот)
  2. Магистр: 2018/12/05-ны 14.00 цагаас (425 тоот)

 Урьдчилсан хамгаалалтад ороход дараах зүйлсийг бэлтгэн ирнэ.

Бакалаврын түвшний оюутнууд:

1. Бакалаврын ажлын эхний хувилбарын хэвлэмэл хэлбэр

2. Удирдагч багш эхний хувилбарыг уншсан эсэхийг баталсан гарын үсэг

3. 10-12 минутад багтаасан илтгэлийн файл (PPTX)

Магистрын түвшний оюутнууд:

1. Магистрын ажлын эхний хувилбарын хэвлэмэл хэлбэр

2. Удирдагч багш эхний хувилбарыг уншсан эсэхийг баталсан гарын үсэг

3. 10-15 минутад багтаасан илтгэлийн файл (PPTX)

4. Эрдэм шинжилгээний багц цагийг тооцсон баримтууд

5. Кредит цагаа биелүүлсэн баримт

 Тэнхимд бакалавр, магистрын ажил бичихэд баримтлах тусгайлсан формат байхгүй учир МУИС-ийн ахисан түвшний сургуулийн дараах цахим хаягаар орж “МУИС-ийн Докторын диссертацийн эх бэлтгэх, хэвлүүлэх, диссертаци, судалгааны үр дүнг хүлээлгэн өгөхөд баримтлах журам”-ын 3.1 дэх Хэлбэржүүлэлт, бүтцийг баримтална уу. Үүнд хавтаслалтын загвар (тухайлбал, хатуу хавтас, алтан шар үсэг) хамаарахгүй.

https://graduate.num.edu.mn/?page_id=350

Хамгаалуулах зөвлөлийн нарийн бичиг

Д.Нарангарвуу